Skip to content Skip to navigation

Tin tức

Liên hệ

Vui lòng liên hệ theo địa chỉ:Nhà A4 - ĐHHH

Giới thiệu Chương trình đào tạo đại học Chất lượng cao

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Mục tiêu của Chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân Chất lượng cao của Trường ĐHHHVN là nhằm đào tạo những sinh viên tốt nghiệp có chất lượng cao thông qua việc ưu tiên đầu tư điều...